Monochrome Madonna, Kalpana Swaminathan

Penguin Books India 2011